Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar


EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2008

Proba scrisă de limba şi literatura român ă − Proba A

  • Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.
  • Timpul efectiv de lucru este de trei ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte) − Varianta 001

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos:

Pe coastele Calabrei* vaporu-naintează
În unda luminoasă ce noaptea fosforează*;
El taie-o brazdă lungă pe-al mării plai senin,
Şi luna, vas de aur, pluteşte-n ceruri lin.


În dreapta, pe-ntuneric, se-nalţă-un negru munte,
Vulcanul bătrân Etna cu lava stins ă-n frunte;
Sehastru ce cunoaşte al globului mister,
El pare că din sânu-i azvârle stele-n cer.


În stânga e Carybda* sălbatică, stâncie.
Din zare se întinde o punte argintie
Pe care se îndreaptă vaporul legănat,
Ce calcă orizonul cu stele semănat.


Dorm valurile mării sub atmosfera caldă.
În baie azurie Sicilia se scaldă;
Şi-n umbră călătorul, ţintind ochii spre mal,
Aspiră-al Syracusei* parfum oriental.

(Vasile Alecsandri, Pe coastele Calabrei)


*Calabria – regiune a Italiei meridionale
* fosforează – (înv.) luminează în întuneric, manifestă fenomenul de fosforescenţă
*Carybda – monstru acvatic care trăia pe o stâncă din strâmtoarea Messina; înghiţea uriaşe cantităţi de apă şi, odată cu ea, tot ceea ce plutea în apropiere
*Syracusa – port pe coasta răsăriteană a Siciliei


1. Menţionează câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor mister şi parfum. 2 puncte
2. Precizează rolul cratimei din structura ,,stele-n cer”. 2 puncte
3. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin verbul a călca. 2 puncte
4. Transcrie două cuvinte a căror formă nu mai este acceptată de DOOM2,
precizându-le forma literară actuală. 4 puncte
5. Transcrie, din text, două structuri lexicale care conţin imagini vizuale. 4 puncte
6. Comentează semnificaţia unei figuri de stil identificate în a doua strofă. 4 puncte
7. Prezintă semnificaţia titlului, în relaţie cu textul poeziei date. 4 puncte
8. Comentează, în 6 – 10 rânduri, ultima strofă, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică
şi mijloacele artistice. 4 puncte
9. Motivează, cu ajutorul a două argumente, prezenţa descrierii în poezia citată. 4 puncte


Rezolvari:

1. mister – „taină”, parfum- „miros”, „mireasmă”.
2. Cratima marchează căderea unei vocale iniţiale, leagă două cuvinte care se pronunţă împreună, ajută la păstrarea ritmului şi măsurii.
3. a călca pe urmele cuiva, a călca strâmb, a călca cu stângul, a călca cu dreptul, a călca apa, a-şi călca pe inimă.
4. sehastru – sihastru; orizonul – orizontul.
5. ,JDorm valurile mării”, „vaporu-naintează”, „se-nalţă-un negru munte”, ,J)in zare se întinde o punte argintie”.
6. Prin intermediul inversiunii „negrul munte” se evidenţiază, datorită articulării epitetului cromatic, unicitatea acestuia. In sens denotativ, epitetul trimite spre culoarea dată de cenuşă lavei, iar în sens conotativ, se face trimiterea spre moartea, destinul căruia nimeni nu i se poate sustrage. Metafora „că din sânu-i azvârle stele” sugerează unicitatea vulcanului, ce capătă atribute creatoare, se asociază trăirile specific umane cu cele ale mediului naturii.
7. Termenul ,fosforează” surprinde artistic luminozitatea cadrului nocturn. Imaginea vizuală este una difuză, cadru prielnic meditaţiei nocturne. Termenul „stăncie” redă cadrul arid, primejdios al peisajului exotic, asocierea bazându-se pe duritatea inspirată.
8. Sentimentul dominant al strofei este de măreţie a naturii, de admiraţie profundă a acestui cadru. Prezenţa imaginilor vizuale contribuie la conturarea unui peisaj exotic. Motivul călătorului este invocat pentru a sublinia farmecul spaţiului exotic, descoperit de către un neiniţiat. Viziunea evocată este una senină. Prin intermediul personificării „dorm valurile mării” se realizează descrierea artistică, care este panoramică, dinspre general spre particular şi dinspre planul îndepărtat către cel apropiat. Predomină epitete „atmosferă caldă, baie azurie”, care inspiră călătorul la meditaţie. Apar şi alte figuri de stil proprii unei descrieri artistice, precum metafora, enumeraţia, personificarea, dar şi imagini artistice adresate vizualului.
9. Descrierea este realizată în text cu ajutorul imaginilor vizuale, precum „Dorm valurile mării”, olfactive „aspiră al Syracuseiparfum oriental”, dar şi cu ajutorul numeroaselor figuri de stil, precum epitetul negru munte, personificarea „dorm valurile mării” etc. Descrierea poate fi argumentată şi datorită prezenţei numeroaselor substantive însoţite de adjective, precum „Carybda sălbatică, stăncie”.